Ingen snak, gør det nu bare!

Fight4fit logo

Dem, der er, eller ønsker at være i form

Dem, der elsker kampsport

Dem, der søger fællesskab

Dem, der er motiverede

Welcome and full power!

Det ved vi ikke.

Vi tror, at:
Du er voksen over 15 år
der praktiserer, eller har praktiseret
en eller anden form for kampsport
Du har fundet rammerne for smalle, eller for
målbevidste ambitioner ud over dine egne.

Vi synes, at:
Du er lidt "fit"
Du er klar til kamp
Du ved, hvordan man
arbejde sammen og tage ansvar for din egen træning
i selskab med dine "klubkammerater”.

Vi håber, at:
Du giver feedback og deltager aktivt i
udvikle vores træningsfællesskab

Vi forventer, at:
Du har modet til at
træne igennem og give det lidt gas
Du følger de planlagte træning
Du bidrager til forandring, hvis du har
gode idéer.
Du er åben for træning i forskellige
miljøer, med andre klubber og uddannelse
andre former for motion, end hvad vi normalt gør.

Det er vigtigt for os, at du
udvikler dig selv en smule hver gang.

Hvis du er et barn under 15 år, skal du
følges med en ansvarlig voksen.

Klubben har til huse på Strandskolevej
nr. 300 i forsamlings lokalen.
Kontingent er 450 pr. kvartal eller 150 md.
Klubben har styrketrænings faciliteter
Hvor vi træner tunge vægte, Cardio på
romaskine, hånd- og kondicykel og
crosstrainer.
Vi træner på gulv og bruger madrasser
og underlag, hvor det er nødvendigt.

Men vi er opmærksomme på, at
madrasser og underlag ikke findes ude i
verdenen, så vi bruger også gulvet
direkte, når det er sikkert.
Der er sandsække, puder, elastikker og
forskellige vægte.
Vi afholder jævnligt andre aktiviteter
end almindelig træning, som f.eks.
30-50 km. gåture, vinterbadning og
træningsture i udlandet.

Du har mulighed for at hænge ud i
klubben og sludre lidt efter træning.
Du skal selv købe sikkerhedsudstyr som
minimum en tandbeskytter muligvis også
hjelm, handsker og benskinner.

Fight4fit logo

Who trains here?

  • Whoever is, or wants to be in shape
  • The one who loves martial arts
  • Someone looking for community
  • The one who co-decides

Welcome and full power!

Who are you?

We don't know.

We believe that:

you are an adult over 15 years of age

who practise, or have practiced,

some form of martial arts

you have found the frames for narrow, or for

determined ambitions beyond your

Own.

We find that:

you are a little "fit"
You are ready for battle
you know how to

work together and take responsibility for your own training

in the company of your "clubmates".

We hope that:

you provide feedback and actively participate in

develop our training community

We expect that:

you have the courage to

work through and give it a little gas

you follow the scheduled training
you contribute to change if you have

good ideas.

that you are open to training in different

environments, with other clubs and training

other forms of exercise than what we normally do.

It is important to us that we

around a bit.

If you are a child under the age of 15,

accompanied by a responsible adult.

Club and facilities

The club is located on Strandskolevej
No. 300 in the assembly room.
Quota is 450 per quarter or 150 months.
The club has strength training facilities
Where we train heavy weights, Cardio on
rowing machine, hand and condi-cycle and
cross-trainer.
We train on floor and use mattresses
and substrate where necessary.

However, we are aware that
mattresses and surfaces are not in
the real world, so we also use the floor
directly when it is safe.
There are sandbags, pillows, elastic bands and
different weights.
We regularly hold other activities
than regular training, such as
30-50 km. walks, winter bathing and
training trips abroad.

You have the opportunity to hang out in
club and chat a little after training.
You must purchase safety equipment yourself as
at least one mouthguard may also
helmet, gloves and splints.